40 anys, 40 raons

Raó 36

Redactem plans urbanístics d’àmbit supramunicipal

Que cada ajuntament tingui la capacitat d’ordenar el seu territori pot complicar-ne la coordinació. Per això hi ha una sèrie de mecanismes de control que la Generalitat estableix per garantir que els ajuntaments actuïn de forma que es mantingui una lògica territorial i que hi hagi coherència en el seu creixement. Però, a banda d’això, la Generalitat es reserva el dret de redactar plans urbanístics que se superposin a diversos termes municipals. Com que cada ajuntament té la capacitat de fer el seu propi pla d’ordenació urbana, els plans supramunicipals tenen un paper ordenador d’àmbit superior, com els plans territorials, que coordinen els diversos creixements urbans com a sistema o bé són plans sectorials que ordenen aspectes o activitats concretes sobre el territori de més d’un municipi. Per tant, aquests plans anomenats de forma genèrica «plans directors» permeten superar les barreres municipals per planificar un territori de forma coherent i unitària.