40 anys, 40 raons

Raó 34

Participem en consorcis que permeten tirar endavant projectes de gran complexitat

L’Institut Català del Sòl ha augmentat el seu nombre d’actuacions mitjançant la gestió urbanística concertada amb els ajuntaments. Els consorcis urbanístics són ens creats expressament per les institucions que participen en el projecte i amb un grau d’autonomia molt alt per desenvolupar-lo fins al final. Tenen personalitat jurídica pròpia.

Els objectius dels consorcis són de caràcter social i urbanístic, i el principal és l’obtenció de sòl per a la promoció d’habitatge protegit i per a la creació i la reactivació de l’activitat econòmica generadora de llocs de treball. Actualment, una part creixent de les actuacions de l’INCASÒL es gestionen de forma concertada amb l’ajuntament o els ajuntaments de l’entorn del sector mitjançant la constitució de consorcis urbanístics, amb independència que els terrenys del nou sector se situïn en un únic terme municipal. D’aquesta manera tant els beneficis com les càrregues són compartits i s’eviten actuacions disperses en el territori i sense criteris clars d’estructuració territorial.