40 anys, 40 raons

Raó 39

Involucrem la ciutadania en la presa de decisions per a la transformació de pobles i ciutats

Implicar la ciutadania en la decisió dels processos de transformació de la ciutat és una manera de fer-la més democràtica i reduir-hi les desigualtats, ja que incorpora més diversitat de punts de vista. És també un compromís per a un govern més eficient i més transparent que estigui i es percebi absolutament al servei
de la ciutadania i generi espais urbans que els veïns percebin com a propis, implicant-se en la millora de les seves condicions físiques i socials. Entendre el lloc on es vol intervenir implica recollir tota la informació abans de fer-hi propostes; cal comptar amb totes les preexistències: físiques, construccions, elements naturals, usos, activitats socials i econòmiques, etc., així com aspectes immaterials com la memòria del lloc o la forma com els ciutadans viuen i perceben aquests espais.