40 anys, 40 raons

Raó 11

Impulsem programes d’habitatge de lloguer dirigits a col·lectius com joves i gent gran

En plena bombolla, l’INCASÒL se centra a construir habitatges de protecció oficial per tal de facilitar un habitatge a les famílies amb més dificultats per accedir a l’oferta del mercat lliure, en una escalada contínua de preus. Aquests habitatges es construeixen en parcel·les dels nous sectors residencials que promou el mateix Institut Català del Sòl o en sòl cedit gratuïtament o permutat pels ajuntaments, i són qualificats en les diferents tipologies de protecció pública previstes en els successius plans d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. Per dur-ho a terme, l’Institut subscrivia convenis amb els ajuntaments que establien tot un seguit d’acords: el programa d’habitatges, les condicions principals d’accés i qualsevol altre aspecte que es considerés rellevant per desenvolupar la promoció.