40 anys, 40 raons

Raó 19

ContribuÏm a la creació de noves centralitats urbanes

La vitalitat de pobles i ciutats depèn de la seva capacitat d’adaptació i de poder generar noves oportunitats econòmiques en moments de crisi. La diversificació de la seva economia és clau per aconseguir-ho i, de vegades, cal crear o adaptar els espais urbans per afavorir noves activitats i oportunitats. De vegades, el creixement urbà ha de reequilibrar l’estructura del conjunt i, en aquests casos, cal oferir nous espais que permetin una renovada vida urbana, una nova centralitat.