40 anys, 40 raons

Raó 1

Preservem espais de gran valor ecolòlic de la urbanització

L’Institut Català del Sòl va néixer, ara fa quaranta anys, amb l’establiment de la democràcia i la restitució de la Generalitat. L’any 1980, mitjançant el Reial Decret 1503/80, de 20 de juny, es van transferir a la Generalitat de Catalunya les competències de l’antic Institut Nacional d’Urbanització (INUR), així com tot el patrimoni immobiliari adscrit a aquest organisme, entre el que s’incloïen els terrenys de Gallecs. El mateix any, per mitjà de la Llei 4/1980, la Generalitat va crear l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), a qui es va adscriure la propietat d’aquests terrenys.