40 anys, 40 raons

Raó 3

Incorporem sistemes innovadors d’energia neta als nous creixements urbans

El Parc de l’Alba és un projecte d’una nova centralitat metropolitana, al voltant del Sincrotró ALBA, que completa l’espai universitari de la UAB, ordena el nou eixample de Cerdanyola del Vallès i es connecta amb el Parc de Collserola. Es tracta d’un sector de grans dimensions (412 ha) en el qual els usos predominants del sòl són el residencial i les activitats econòmiques netes lligades al coneixement i la tecnologia. Hi predominen els espais lliures, derivats dels requeriments de connectivitat ecològica.